Kornique Team

“We all together make the Team”

company_profile1 copy

C.M.D. KORNIQUE                          JANVI SHARMA

DIRECTORS

Dr.H.R.SHARMA                                    Mr.SANTOSH KUMAR SHUKLA

Dr.RAKESH SAINI                                              Mr.PANKAJ RAWAL

Dr.JONKER                                        Eng.SUNIL KUMAR

BOARD OF COMPANY

Dr.  LOKESH SHARMA                        Dr.MOHD. FAIZAN

Dr.PRADEEP GANGWAR                    Dr.SURYAKANT YADAV

Dr.DHARMESH                                    Dr.SANJAY YADAV

Mr.SURJEET SINGH                            Dr.MUNISH SAINI

Dr.NEERAJ KUMAR                             Dr.SHKULA JI

Dr. Amer deep (CAP.)

                          

MEMBERS OF COMPANY

Mr.DHANANJAI CHOUDHARY            Smt. BABITA SHARMA

Mr. SURENDRA KUMAR                      Mr. SUMANT KUMAR