Kornique Team

“We all together make the Team”

company_profile1 copy

DIRECTORS

Dr.H.R.SHARMA                                    Mr.SANTOSH KUMAR SHUKLA

Dr.RAKESH SAINI                                              Mr.PANKAJ RAWAL

Dr.JONKER                                         Mr.SUNIL KUMAR

BOARD OF COMPANY

Dr.  P.K. SINGH                                    Dr.MOHD. FAIZAN

Dr.PRADEEP GANGWAR                    Dr.SURYAKANT YADAV

Dr.DHARMESH                                    Dr.SANJAY YADAV

Mr.SURJEET SINGH                            Dr.MUNISH SAINI

Dr.NEERAJ KUMAR                             Dr.SHKULA JI

Dr. Amer deep

                          

MEMBERS OF COMPANY

Cap.CHHANKAR SINGH                    Eng.VISHNU GAUR

Mr.DHANANJAI CHOUDHARY            Smt. BABITA SHARMA

Adv.N.D.SHARMA

Mr. SURENDRA KUMAR